Blogs
Foutje? Bedankt!

Een deelnemer in de pensioenregeling van Achmea woonde ongehuwd samen. In het samenlevingscontract stond onder meer dat partners elkaar aanwijzen als begunstigde voor de pensioenregeling waarin zij deelnemen. De deelnemer meldt zijn partner – naar zijn zeggen – bewust niet aan bij het pensioenfonds. De deelnemer ging per abuis uit van een pensioenreglement van vóór zijn tijd waar wel een aanmeldplicht in was opgenomen. Zijn intentie was blijkbaar om zijn partner geen aanspraak te geven op een partnerpensioen. Toen gold dus: zonder aanmelding géén partnerpensioen! Tijdens de procedure bleek dat een recenter pensioenreglement op de deelnemer van toepassing was. Daarin was geen aanmeldplicht opgenomen.

Toen de partners uit elkaar gingen was het de vraag of aanmelding van de partner noodzakelijk was voor toekenning van een bijzonder partnerpensioen. De deelnemer vond van wel, zijn ex daarentegen niet. Het pensioenfonds kende de partner een bijzonder partnerpensioen toe op basis van het toepasselijke reglement. Er geldt immers geen aanmeldplicht. Het pensioenfonds zei ook altijd partnerpensioen uit te keren na overlijden van de deelnemer, ook al is aanvankelijk de partner niet bekend. De notaris had bij het opmaken van het samenlevingscontract een bepaling op kunnen nemen dat er geen aanspraak is op partnerpensioen als de samenleving anders dan door overlijden eindigt. Hiermee zou elke discussie voorkomen zijn.

De Kantonrechter (ECLI:NL:RB:MNE:2017:1919) wees de vordering van de deelnemer om de toekenning van het bijzonder partnerpensioen terug te draaien af. Deze uitspraak geeft maar weer eens aan dat de manier waarop het partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden is geregeld een rommeltje is. In Pensioen Magazine van december van dit jaar pleiten Veugelers en ondergetekende voor een wettelijke regeling van de voorwaarden inclusief de aan- en afmeldprocedure. Dat biedt meer duidelijkheid voor deelnemers, en hun partners.

Gerry Dietvorst

P.s. het partnerpensioen verdient overigens in bredere zin meer aandacht. In dat kader raad ik u een recente publicatie van een Netspar projectgroep van harte aan ‘versnipperde vormgeving vertroebelt risico’s’ (oktober 2017).