Blogs
Genieten van een grenzeloos pensioen

Heb je in meerdere landen binnen de EU gewoond of gewerkt en wil je later genieten van een grenzeloos pensioen? Zorg dan dat je grip houdt op je verschillende pensioenpotjes. Nu steeds meer landen een nationaal pensioenregister kennen – vaak ook in meerdere talen – wordt dat steeds makkelijker. Samen met www.zowerktpensioen.nl en Goedemiddag! hebben we - vooruitlopend op politieke discussies over een gezamenlijk Europees online pensioenregister - de website www.eupensionregister.eu gelanceerd. Via een simpel Engelstalig online pensioenverwijsregister willen we mobiele burgers beter wegwijs maken in hun pensioen. De bezoeker kan direct doorklikken naar nationale pensioenregisters en meer informatie over betreffende pensioenstelsels lezen. De komende maanden zal dit Europese Pensioenregister verder worden uitgebreid. Meer landen zullen worden toegevoegd, en ook willen we nog beter inspelen op (praktische) vragen die leven bij mensen met een grensoverschrijdend pensioen.

In 2003 deden we op de Universiteit van Tilburg onderzoek naar een pensioenregister in Nederland. Acht jaar later werd dit pensioenregister realiteit. Sinds 2011 kan iedereen met een DigiD via www.mijnpensioenoverzicht.nl inzicht krijgen in zijn AOW en aanvullend pensioen in Nederland. Maar wat als je een paar jaar in het buitenland hebt gewoond of gewerkt? Dan krijg je te maken met verschillende stelsels van sociale zekerheid en pensioenopbouw.

De mobiliteit van werknemers binnen de Europese Unie (EU) is het afgelopen decennium toegenomen. Waren er in 2005 ongeveer 4,7 miljoen mobiele werknemers actief in de EU, in 2013 waren dat er al zo’n 8 miljoen (mede onder invloed van de uitbreiding van de EU). Afgezet tegen bijvoorbeeld de mobiliteit in Amerika, is die in Europa overigens laag te noemen. Minder dan 3% van de EU burgers verblijft in een andere dan de oorspronkelijke EU lidstaat (voor meer cijfers en beschikbare data, zie https://www.ceps.eu/system/files/CEPS%20Making%20the%20Most%20of%20Labour%20Mobility%20Oct-3.pdf en http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-115_en.htm). Dat neemt niet weg dat de arbeidsmobiliteit belangrijk is voor de demografische uitdagingen waar Europa voor staat. Zeker sterk vergrijzende landen zullen proberen arbeidskrachten uit andere landen te bewegen hun kant op te komen. Voor de mobiele werknemer is het dan belangrijk te weten waar hij aan toe is, ook qua pensioenvoorziening. Voor wie vroeger in een ander land heeft gewoond of gewerkt dan waar hij binnenkort van plan is te gaan pensioneren, is het belangrijk om na te gaan waar hij zijn pensioenrecht(en) kan claimen. Nationale pensioenregisters kunnen een eerste stap zijn in het traceren van (vergeten) pensioenrechten.

Via www.eupensionregister.eu helpen we mobiele EU burgers graag op weg. De komende maanden zullen we het Europese Pensioenregister uitbreiden met andere landen die ook een pensioenregister hebben. Veel informatie en onderzoek is al beschikbaar, maar nog niet eenvoudig ontsloten voor mensen die daar nu behoefte aan hebben. Met dit Europese pensioenplatform hopen we ook meer inzicht te krijgen in vragen en problemen die mensen ondervinden bij hun zoektocht naar hun pensioen in diverse Europese lidstaten. Mede op basis van die inzichten zullen we nieuwe functionaliteiten toevoegen aan het register. Want: Pensioen, moet je gewoon doen!

Michael Visser
Pensioen GeMi